Biography of Spiritual Leaders

Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh Religion Thiền Buddhism School Linji school (Lâm Tế)[1] Founder of the Order of Interbeing Lineage 42nd generation (Lâm Tế)[1] 8th generation (Liễu Quán)[1] Other names Thầy (teacher) Personal Born Nguyễn Xuân Bảo October 11, 1926(age 91) Huế, Thừa Thiên-Huế Province, Vietnam Senior posting Based in Plum Village Title Thiền Sư (Zen master) Religious career Teacher Thích Chân Thật… Continue reading Thích Nhất Hạnh